EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ

 Editör :

 Eğitimİş ¬

 Tarih : 15.08.2008

 2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ
2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ


Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu


2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ


SUNUŞ


        Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde eşine ve benzerine pek rastlanmayan zor bir dönemden geçmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile şekillenen Cumhuriyetimizi ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nı içlerine sindiremeyen AB ve ABD emperyalistleri ile yerli işbirlikçileri; bir taraftan BOP çerçevesinde ülkemizi etnik temelde ayrıştırmaya çalışmakta, Laik Demokratik Cumhuriyetimizi, Ilımlı İslam Cumhuriyetine çevirmeye kalkışmakta, diğer taraftan; kâr getiren Kamu İktisadi Kuruluşlarımızın (KİT) haraç-mezat küresel sermaye ve yandaşlarına peşkeş çekilmesini, yabancılara toprak satışını, AKP hükümetine dayatmaktadır. Ülkemiz, sömürge durumuna getirilmeye çalışılmaktadır.


         Yıllardır uygulanan IMF politikaları sonucunda; zengin daha zengin, fakir daha fakir olmuştur. İşsizlik hızla artmakta, esnaflarımız iflasa sürüklenmektedir. Bankacılık sektöründe yabancıların hakimiyeti % 50 seviyesine çıkmıştır. Açlık sınırı, Temmuz 2008 itibariyle 718 YTL, yoksulluk sınırı 2339 YTL olmuştur. Bu rakamlar her gün büyümektedir. Çiftçilerimiz, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz ölüm kalım savaşı vermektedir. Emeğiyle geçinen kamu çalışanlarının milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir. Sözleşmelilik adı altında yapılan uygulamalar, kamuda iş güvencesini yok etmektedir. Özel sektörde ve kamu sektöründe uygulanmakta olan taşoranlaştırma, sendikal haklar için ciddi bir tehdittir.


            Bu politikalar sonucunda diplomalı ve diplomasız işsizlerin sayısı günden güne artmaktadır. İşe alınanlar da iktidarın belli referanslarıyla yapılmaktadır.           


Çalışma hayatını düzenleyen 2821, 2822 sayılı yasalar ve 12.07.2001 tarihinde çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 1951 yılından itibaren imzalanan ILO sözleşmeleri ve daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle kamu çalışanlarına bazı haklar kazanılmıştı. Anayasamızın 90’ıncı maddesiyle de bu hakların güvence altına alınması sağlanmıştır.


Buna rağmen bu haklar, insan onuruna yakışır bir yaşamın ve bunun için verilecek olan örgütlü emek mücadelesinin gereksinimlerine cevap verememektedir. Bu nedenle;


Öncelikle, Grevli Toplu Sözleşmeyi ve iş güvencesini garantiye alacak yeni bir yasa çıkarılmalıdır.


DAHA ÖNCE YAPILAN TOPLU GÖRÜŞMELERE BAKIŞ


VE YETKİLİ KONFEDERASYONLARIN TAVRI


Toplu sözleşme ve grev hakkını hedeflemeyen yetkili konfederasyonlar ile ekonomisini IMF ve Dünya Bankası’na, savunmasını ABD’ye ve siyasetini AB ve ABD’ye bırakan bir hükümetin yaptığı toplu görüşmenin, kamu çalışanlarının beklentilerine yanıt vermesi beklenemez. Zaten bu hükümetle sıkı sıkıya işbirliği içerisinde bulunan yetkili konfederasyonların temsilcilerinin yaptıkları görüşmelerin sonuçları, kamu çalışanlarının beklentileri ile örtüşmemiştir. Çıkarları gereği her deneni anında kabul etmeye hazır, sendikal anlayıştan, emek mücadelesinden ve kamu çalışanlarının haklarını korumaktan uzak konfederasyonların yetkilileriyle sohbet toplantısı içerisinde geçen bir toplu görüşme süreci yaşanagelmiştir. Toplu görüşmelerin sonuçları önceden görülmektedir. Yetkisiz ve etkisiz bir Hakem Kurulu aşamasından sonra IMF ve Dünya Bankası buyruğunu gerçekleştirecek bir Bakanlar Kurulu Kararıyla sonuçlandırılacak, emekçileri açlık ve yoksulluk sınırlarına mahkum eden bir sonuç elde edilmektedir.


İstenilen sonuca ulaşılabilmesi için öncelikle yetkili konfederasyonların görüşmelerden önce kendi aralarında ortak bir strateji saptamaları gerekir. Açlık ve yoksulluk sınırında bile anlaşamayan muhatapları hükümetin ciddiye almasını beklemek hayalcilik olur.


A-ÖZLÜK VE EKONOMİK İSTEMLERİMİZ


Bu dönemde yapılacak görüşmelerde, öncelikle kamu işgörenlerinin bugüne kadar olan kayıplarının telafi edilmesi, verilmeyen hakların bir an önce ödenmesi gerekir.


1.       TÜİK’in verilerine göre tek kişinin asgari geçim haddi(Yoksulluk sınırı), Mart 2008 için 1.253.76 YTL'dir. En düşük memur maaşı, bu miktara % 14 enflasyon farkı konularak verilmelidir. Buna göre en düşük memur maaşı 1429,28 YTL olmalıdır.


2.       Tüm kamu işgörenlerine Eylül ayı içinde 800 YTL tutarında yakacak yardımı yapılmalıdır.


3.       Sözleşmeli personelin statüsü değiştirilerek, iş güvencesi verilmelidir.


4.       SSGSS Yasası uygulamadan kaldırılmalıdır.


5.       Memur, hizmetli, teknisyenler adına yapılan yemek yardımı güncel koşullar dikkate alınarak maaşlarına yansıtılmalıdır.


6.       Giyim yardımlarının günümüz şartlarına göre arttırılması ve mevsimsel olarak kadro ayrımı yapılmadan tüm personele nakdi olarak ödenmelidir.


7.       Çocuk yardımı 100YTL, eş yardımı 150YTL olmalıdır.


8.       Tüm kamu çalışanlarına işyerlerine gidiş ve dönüşteki giderlerinin karşılanması için günün koşullarına uygun ulaşım yardımı yapılmalıdır.


9.       Banka promosyon paylarının tamamı işgörenlere verilmelidir.


10.   Memurlar bulundukları kadroda çalıştırılmalıdır.


11.   Doğal afet durumunda, kamu çalışanlarının ekonomik mağduriyetleri giderilmeli iki maaş tutarında yardım yapılmalıdır.


12.   Tüm kamu çalışanlarına lojman kiraları kadar kira yardımı yapılmalıdır.


B-SOSYAL HAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


                Çalışanlar her kademede yönetime katılmalı ve bu konudaki engeller kaldırılmalıdır.


1.       Tüm kamu işgörenlerinin maaşlarında adaletsizliğin kaldırılması ve sosyal devlet olmanın gerektirdiği insan onuruna yakışan bir yaşam standardının tutturulması amacıyla birlik ve denklik ilkesinin kabul edildiği sosyal ücretlendirme sistemi uygulanmalıdır.


2.       Tedavi yardımlarında kısıtlama olmamalı, ödemeler zamanında yapılmalıdır.


3.       Doğum izni 24 hafta, ölüm ve evlenme izinleri on gün olmalıdır.


4.       Tüm kamu çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeyde kreş’in açılabilmesini zorunlu kılacak gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.


5.       Tüm kamu işgörenlerine tatil mevsiminde bir maaş tutarında ödeme yapılmalıdır.


6.        Tüm kamu kurumlarında sendika temsilcilikleri veya şubelerine tahsis edilen bir sendika odası bulunmalıdır. Bu uygulamayı yapmayan yöneticiler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.


7.       Kamu kurumlarında gözlenen personel sayısının yetersizliği giderilmeli, kamu görevlileri çağdaş standartlarda çalıştırılmalı,bu yolla  iş yükü ve yığılmaları hafifletilmelidir


C-DEMOKRATİK HAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


1.       Grevli - Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı ve işgüvenceli, yeni, çağdaş bir yasa çıkarılmalıdır.


2.       Kamuda çalışanların siyaset yasağı kaldırılarak gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


3.       Kamu kurumlarının kurmuş olduğu bütün komisyonlara sendika temsilcilerinin katılmaları sağlanmalıdır.


Ç-İDARİ KONULAR VE ATAMALARLA İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


4.       Mahkeme kararları yasal süresi içinde uygulanmalıdır.


5.       Tüm görevlendirmeler objektif kriterlere bağlanmalıdır.


6.       Sendika yöneticiliği idari görevden sayılmalıdır.


D-İŞ GÜVENCESİ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


1.       Sözleşmeli personel, geçici personel, usta öğreticilik uygulamalarına son verilmeli; bu durumda olan işgörenlere hemen kadro verilmelidir.


2.       İlgili kamu çalışanlarına İŞ RİSKİ tazminatı ödenmelidir.


3.       Hiçbir kamu işgöreni kendi görevleri dışında çalıştırılmamalı, bunun için görev tanımları yeniden düzenlenmelidir.


4.       SBS, OKS, ÖSS sınavları kaldırılmalı; onun yerine ilköğretimden itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönlendirme yapılmalı; Öğretmenler Kurulu Kararı ile ortaöğretim ve yükseköğretime yönlendirme yapılmalıdır.


5.       Kamu İşgörenleri, liyakat ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yasal düzenlemelere uygun olarak meslek içinde yükselmelidirler.


Tüm kamu işgörenlerinin ekonomik, demokratik taleplerinin karşılanmasının, ülkemizin barış ve kardeşliğinin kurulmasına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.  Bu uygulama ülkemizi kalkındıracak, demokrasimizi kökleştirecek, laikliği, hoşgörüyü ve toplumsal barış ve adaleti güçlendirecektir. Bu alanda alın teri döken kamu işgörenlerinin, insanca bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak, hükümetimizin boynunun borcu olmalıdır.


 


 


BİRLEŞİK KAMU–İŞ


Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu


DİYOR Kİ !!!


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV HAKKI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ TEMEL ALAN YENİ BİR KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI YASASI ÇIKARILMALIDIR!


ÇALIŞANLAR HER KADEMEDE YÖNETİME KATILMALI, ÇALIŞANLARA DEMOKRATİK TEMSİLİYET HAKKI VERİLMELİDİR!


SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL UYGULAMASINA SON VERİLEREK TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA KADRO VERİLMEDİR!


EN DÜŞÜK KAMU ÇALIŞANI MAAŞI, 1350 YTL OLAN YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNE ENFLASYON FARKI EKLENEREK HESAPLANMALIDIR!


KEY ÖDEMELERİ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE HESAPLANARAK ÖDENMELİDİR!


MEZARDA EMEKLİLİK ÖNGÖREN, KAMU İŞGÖRENLERİ ALEYHİNE DÜZENLENEN “SSGSS” DERHAL UYGULAMADAN KALDIRILMALIDIR!


TÜM VATANDAŞLARIMIZA PARASIZ EĞİTİM VE SAĞLIK HAKKI VERİLMELİDİR!


“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” SAFSATASINA SON VERİLMELİDİR!


PERFORMANS ÜCRETİ UYGULAMASINA SON VERİLEREK TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA YILDA İKİ MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE VERİLMELİDİR!


KAMU ÇALIŞANLARINA LOJMAN KİRALARI KADAR KİRA YARDIMI VERİLMELİDİR!


AĞUSTOS 2008 ANKARA MERKEZ YÖNETİM KURULU


ARTIK BİRLEŞİK KAMU-İŞ VAR!


TÜM KAMU İŞGÖRENLERİNİ


BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TE


ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ.


 DAVET EDİYORUZ

 Kaynak :   Yazdır Tavsiye Et Yorum Yaz
 Kategori ¬ ÖZLÜK VE HUKUK

 Bu Haber 803 Kişi Tarafından Okundu.

Habere 0 Adet Yorum Yapılmış     Onay Bekleyen  0  Yorum Var
    
    
Sayfalar  1

Üyelerimizin Dikkatine

Üyelerimizin Dikkatine

KEY ÖDEMELERİ İÇİN DAVA AÇTIK

KEY ÖDEMELERİ İÇİN DAVA AÇTIK

2008 TİS TASLAĞI

2008 TİS TASLAĞI

2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ

2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ

MEB YÖNETİCİ ATATMA GENELGESİ

Danıştay Yönetici Atama yönetmeliğini durdurdu

Kaymakamlıklarca verilen takdir belgeleri,duyurular

İşe gelmeme Eylemine Danıştay Kararı

İşe gelmeme Eylemine Danıştay Kararı

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

Öğretmenlerin Zorunlu Kurs Ücretleri Hakkında Dava Açtık

Öğretmenlerin Zorunlu Kurs Ücretleri Hakkında Dava Açtık

 Kategoriler
 Anasayfa
 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ
 HABERLER
 YÖNETİM
 ÖZLÜK VE HUKUK
 BASIN AÇIKLAMALARI
 RESİMLER
 BASINDA EĞİTİMİŞ
 DAYANIŞMA
 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
 ETKİNLİKLER
 LİNKLER
 YAZILAR
 Editör Girişi
 
 Editör Adı
 
 Şifre
 
 Güvenlik Kodu
 Güvenlik Kodu Onay
 
 Şifremi Unuttum
 Editörlük Başvurusu
En Yeni Haberler

 HABERLER...  Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

 BASIN AÇIKLAMALARI...  İsrailin vahşi saldırısını kınıyoruz

 HABERLER...  Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Okulların Elektriği Kesilemez

 BASINDA EĞİTİMİŞ...  Basında Antalya Eğitim İş

 ETKİNLİKLER...  YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAY VE PANELİ

 HABERLER...  DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Öğretmenevi bandrol ücretine yüzde 330 zam

 HABERLER...  Okullarda Ampul Dağıtımı

 HABERLER...  ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

 HABERLER...  Temsilciler Kurulu toplandı

 HABERLER...  Bayramınız Kutlu Olsun

 YÖNETİM...  İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Eğitim-İs Korkuteli Temsilciligi Yemeği

 YAZILAR...  Bir dershane öğretmeninin insanca yaşam çığlığı

 HABERLER...  MEB'den: Öğretmen ihtiyacını gizleyin

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Manavgat Temsilciliği

 ÖZLÜK VE HUKUK...  Ekders mücadelemiz

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Alanya Temsilciliği Yeni Yönetimi
En Popüler Haberler

 YÖNETİM... Yeni Yönetim Kurulumuz

 YÖNETİM...  YÖNETİM KURULLARIMIZ

 BASIN AÇIKLAMALARI... Basın açıklamamız ve basında çıkanlar

 HABERLER...  Eğitim Sen'den Eğitim İş'e katılımlar

 BASIN AÇIKLAMALARI... İLKSAN'DA NELER OLUYOR?

 HABERLER...  ‘Kadın Komisyonu’ kuruldu.

 BASINDA EĞİTİMİŞ... Basında Antalya Eğitim İş

 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ... EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ

 HABERLER...  'İstiklal Marşı okunmasın'

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Gazipaşa Temsilciliği kuruldu

 HABERLER... SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika

 ÖZLÜK VE HUKUK... Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

 ETKİNLİKLER... Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz

 ÖZLÜK VE HUKUK... Kredi Kartından Yapılan Kesintiler

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Alanya Temsilciliği kuruldu

 BASIN AÇIKLAMALARI... ANTKART’A DİKKAT

 ETKİNLİKLER... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık

 HABERLER... Atatürk ve Çocuk reklam filminde değişiklik

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Manavgat Temsilciliği

 HABERLER... MEB Personel Genel Müdüründen, skandal niteliğinde bir yazı

ADRES: Balbey Mah. 410 Sk.
            Necati Bey İş Merkezi Kat: 3
                (Merkez İşbankası Arkası)
                                     ANTALYA
© Copyright - 2006-2020 
EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ
Bu Site Ramazan AZITEPE
Tarafından Yapılmıştır.