EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ

 Editör :

 Eğitimİş ¬

 Tarih : 15.08.2008

 2008 TİS TASLAĞI
2008 TİS TASLAĞI

                                          EĞİTİM-İŞ GENEL MERKEZİ


 


                                           2008 TİS TASLAĞI


 


                                             SUNUŞ


        Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde eşine ve benzerine pek rastlanmayan zor bir dönemden  geçmektedir. Ülkemizi bir türlü rahat bırakmayan, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile şekillenen Türkiye Cumhuriyetimizi, ülkemizin  tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nı içlerine sindiremeyen AB ve ABD emperyalistleri, bir taraftan BOP projesi çerçevesinde ülkemizi etnik temelde ayrıştırmaya çalışmakta ve Laik Demokratik Cumhuriyetimizi  Ilımlı İslam Cumhuriyetine çevirmeye çalışmakta, diğer taraftan kar getiren Kamu İktisadi Kuruluşlarımızı (KİT) haraç-mezat birilerine peşkeş çekilmesini, yabancılara toprak satışını siyasi iktidarlara dayatmaktadır. Ülkemiz sömürge durumuna getirilmeye çalışılmaktadır.


         Yıllardır uygulanan İMF politikaları sonucunda zengin daha zengin, fakir daha fakir olmuştur.İşsizlik hızla artmakta, esnaflarımız iflasa sürüklenmektedir. Bankacılık sektöründe yabancıların hakimiyeti % 50 seviyesine çıkmıştır. Açlık sınırı 711 YTL, yoksulluk sınırı 2315 YTL olmuştur. Çiftçilerimiz, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz ölüm kalım savaşı vermektedir. Emeğiyle geçinen toplum kesimlerinin milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir. Sözleşmelilik adı altında yapılan uygulamalar, kamuda iş güvencesini giderek yok etmektedir. Özel ve kamu sektöründe uygulanmakta olan taşoranlaştırma, sendikal haklar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.


          Devletin bütün kurumlarında, ama özellikle Milli Eğitim Bakanlığında siyasi iktidarın kadrolaşma çabaları hızla artarak devam etmektedir. Bu kadrolaşmada İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tercih edilmektedir.


          Okullarımıza ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir ekonomik katkı yapılmamakta; adeta okullar ticarethane, öğrenci ve veliler müşteri, idareci ve öğretmenler tahsildar durumuna düşürülmektedir.


           Avrupa ülkelerinde ve dünyanın pek çok ülkelerinde eğitim ve bilim İşgörenleri kendi ülkelerinde ve başka ülkelerde tatil yapma olanaklarına sahipken, ülkemiz eğitim ve bilim İşgörenleri ülkemizde bile tatil yapma olanağını bulamamaktadır.


           Ailelerinin zor koşullarda sağladığı olanaklarla okuyarak öğretmen olma hakkına sahip olan  on binlerce genç, atamaları yapılmadığı için işsiz-güçsüz olarak beklemektedir.


         15 Ağustos 2008’de başlayacak olan Toplu Görüşme sürecine böylesine karamsar tablo ile girdiğimizin bilincindeyiz. Ancak, ülkemizin düşürüldüğü bu olumsuz tablonun sorumlusu kamu İşgörenleri değildir. Diğer sektörlerde emeğini satarak geçimini sağlayanlar da değildir. Ülkemizin sorunları çözümsüz değildir. Çözümü siyasi iktidarlar bulacaklardır. Siyasi iktidar, akıl ve bilime, Atatürkçü Düşünceye inandığında ve dayandığında , dış baskılara boyun eğmemekle, türban vb. yapay sorunlara takılıp kalmamakla, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerini dikkate almakla çözüme giden yolu açabilir. 15 Ağustos 2008’de Ankara’da başlayacak olan Kamu Sendikaları Toplu Görüşme süreci, hem siyasi iktidar, hem de kamu İşgörenleri için sorunlara çözüm arama ve bulma noktasında bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeye hükümetin ve yetkili sendika ve konfederasyonların hakları yoktur. Gerçekten siyasi iktidar iyi niyetliyse sendikamız EĞİTİM-İŞ, konfederasyonumuz BİRLEŞİK KAMU-İŞ’in  ve diğer sendika ve konfederasyonların istemlerini karşılamalı, Toplu Sözleşme ve Grev hakkının önünü açmalıdır.


         İl ve ilçe örgütlerimiz aracılığıyla binlerce eğitim ve bilim işgöreninin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız “2008 TİS TASLAĞI”nı  kamuoyunun ve hükümetin bilgisine sunuyoruz.


 


          A-ÖZLÜK VE EKONOMİK İSTEMLERİMİZ


               1-En düşük memur maaşı 1350 YTI, en düşük öğretmen maaşı 1600 YTI olmalıdır.


               2-Ek-ders ücretleri en az 10 YTI olmalıdır.


               3-Tatil ve bayramlarda kesilen ek-ders ücretleri yeniden düzenlenmelidir.


               4-Ek-dersler ile ilgili bir gün hastalanmanın bedeli 7 saat ders ücreti olmamalıdır.


               5-İlköğretim 1. kademe ve 2. kademe öğretmenleri arasındaki ek-ders farklılığı                                                                                       eşitlenmeli, eşit işe eşit ücret ödenmelidir.


               6-Ayrım yapılmaksızın derse giren tüm öğretmenlere günde iki saat hazırlık ve planlama ücreti ödenmelidir.


               7-Eğitim-öğretim yılı başında sadece öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği, tüm eğitim ve bilim işgörenlerine (hizmetli,memur vb.) ödenmelidir. Ödenek bir maaş tutarında olmalıdır.


                8-Çocuk yardımı 100YTL, eş yardımı 150YTL olmalıdır.


                9-Tedavi yardımlarında kısıtlama olmamalı, ödemeler zamanında yapılmalıdır.


               10-Banka promosyonlarının tamamı işgörenlere verilmelidir.


               11- Memur, hizmetli, teknisyenler adına yapılan yemek yardımı güncel koşullar dikkate alınarak maaşlarına yansıtılmalıdır.


               12- Sekiz saatten fazla çalışan işgörenlere  mesai ücreti ödenmelidir.


               13-Yüksek lisans ve doktora yapmış eğitim işgörenlerinin ek-ders ücretleri % 40 zamlı olmalıdır.


               14- Tam gün çalışan eğitim işgörenlerine  öğle yemeği ödeneği verilmelidir.


               15- Nöbet tutan işgörenlere günde altı saat ek-ders ücreti ödenmelidir.


               16-Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi dersleri laboratuar çalışmalarına  her üç saate bir ders ücreti ödenmelidir.


               17-Memurlar bulundukları kadroda çalıştırılmalıdır.


               18- Ödüllendirmeler somut kriterlere bağlanmalı, komisyonlarda sendika temsilcileri bulunmalıdır.


               19-Hizmetlilere gece bekçiliği görevi verilmemelidir.


               20-Hizmetlilere, laboratuar görevi olan öğretmenlere “İŞ RİSKİ” adı altında ayda 100 YTL ödenmelidir.


               21-Doğum izni 24 hafta olmalıdır.


               22-Ölüm ve evlenme izinleri on gün olmalıdır.


               23-Doğal afet durumunda iki maaş tutarında yardım yapılmalıdır.


               24-İdari görevlerde çalışan müdür ve müdür yardımcıları kadrolu hale getirilmelidir.


               25-Eğitim yöneticilerine maaşlarının % 10’u kadar makam tazminatı ödenmelidir.


               26-İlköğretim Müfettişliği, “Eğitim Müfettişliği” adı altında yeniden yapılandırılmalı; seçimi, atama ve yer değiştirmesi objektif kriterlere uygun olmalıdır.


               27-İlköğretim müfettişlerinin ek göstergeleri 3600 olmalı; özlük hakları diğer kamu denetim elemanları ile eşitlenmelidir.


               28-Eğitim müfettişlerinin ve öğretmenlerin yüksek lisans yapmaları özendirilmeli; yüksek lisans yapanlara ayda 100YTL ek ödeme yapılmalıdır.


               29-Eğitim Müfettişliği adıyla yeniden yapılandırılmasını önerdiğimiz İlköğretim Müfettişliği, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olmaktan çıkarılmalı; valiliklere ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı duruma getirilmelidir.


 


            B-SOSYAL HAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


               


              1-Tüm eğitim ve bilim işgörenlerine eylül ayı içinde 800 YTI tutarında yakacak yardımı yapılmalıdır.


              2-Tüm eğitim ve bilim işgörenlerine ayda 325 YTI kira yardımı yapılmalıdır.


              3-Tüm eğitim ve bilim işgörenlerine yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.


              4-Eğitim ve bilim işgörenlerine bir maaş tutarında tatil yardımı yapılmalıdır.


              5-Öğretmenevlerindeki hizmetlerin ücretleri düşürülmelidir.


              6-Eğitim ve bilim işgörenlerine tatil yapma olanakları sağlanmalıdır.


              7-Eğitim ve bilim işgörenlerinin çocuklarının yararlanabileceği kreşler açılmalı ve bunlar ücretsiz olmalıdır.


              8-Sendikalı olan eğitim ve bilim işgörenlerine “SENDİKALILIK TAZMİNATI” adı altında ayda 100 YTL ek ödeme yapılmalıdır.


              9-İLK-SAN kapatılmalı, malvarlığı üyelerine dağıtılmalıdır.


            10-Tüm eğitim ve bilim işgörenlerini kapsayacak, fakat isteğe bağlı üyeliği esas alacak OYAK benzeri dayanışma sandığı kurulmalı; kurulacak bu sandık, şeffaf, uzmanlığa ve ekonomik kuralları işletmeye önem veren bir anlayışla yönetilmelidir.


             11-Eşleri işsiz olan eğitim ve bilim işgörenlerinin eşleri sigortalı yapılmalı; sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından ödenmelidir.


 


          C-DEMOKRATİK HAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


 


              1-Kamuda çalışanların siyasi partilere  üye olabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


              2-Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


              3-Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlüklerin kurmuş olduğu bütün komisyonlara sendika temsilcilerinin katılmaları sağlanmalıdır.


              4-Öğretmenevlerinin işlevi ve işleyişi yapılacak seçimler sonucunda öğretmenler tarafından belirlenmelidir.


              5-Bakanlığımız tarafından çıkarılan genelge ve yönetmelikler sendika genel merkezlerine gönderilmelidir.


 


           Ç-İDARİ KONULAR VE ATAMALARLA İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


 


              1-Okul, ilçe ve il milli eğitim yöneticileri seçimle belirlenmeli, seçimle belirlenen yöneticiler yöneticilik eğitimine alınmalıdır.


              2-Okul yöneticiliğine aday olabilmek için en az beş yıllık, il ve ilçe yöneticiliklerine aday olabilmek için en az on yıllık öğretmen olma şartı getirilmelidir.


              3-Tüm okul yöneticileri haftada iki saati geçmemek üzere derse girmelidir.


              4-Mahkeme kararları yasal süresi içinde uygulanmalıdır.


              5-Tüm görevlendirmeler objektif kriterlere bağlanmalıdır.


              6-Sendika yöneticiliği idari görevden sayılmalıdır.


              7-Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan öğretmenlere atamalarda öncelik sağlanmalıdır.


              8-Soruşturmalarda muhakkik adı altında okul müdürleri görevlendirilmemelidir.


              9-Vekaleten atamalarda asaleten atama kriterlerine uyulmalıdır.


            10-Eş durumu tayinlerinin özür gruplarındaki önceliği gözardı edilmemelidir


 


         D-İŞ GÜVENCESİ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ


 


            1-Sözleşmeli personel, geçici personel, usta öğreticilik uygulamalarına son verilmeli; bu durumda olan işgörenlere hemen kadro verilmelidir.


            2-Eğitim-öğretim programları, kurulacak olan komisyonlarca yeniden incelenmeli ve uygulanabilir bir şekilde Atatürkçülük konularına daha fazla yer verilmelidir.


            3-İlköğretim Okullarında düzenlenen yöneltme formları ortaöğretim kurumları kayıtlarında bağlayıcı bir düzenleme yapılarak işlerlik kazandırılmalıdır.


            4-Okulların eğitim araç-gereç ihtiyaçları karşılanmalı ve yenilenmelidir.


            5-Normal ilköğretim okullarında özel eğitim sınıfları kaldırılmalıdır.


            6-Mesleki ve teknik eğitime önem verilmelidir.


            7-Müfredat programları oluşturulurken öğretmenlerin görüşlerine başvurulmalıdır.


            8-Cumhuriyetin temel değerleri ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili konular müfredat programlarının ana felsefesi olmalıdır.


            9-Müfredat programı daha çağdaş, laik ve bilimsel hale getirilmelidir.


          10-Programlar ulusal olmalı, yurdunu ve ulusunu seven gençlik yetiştirilmelidir.


          11-Televizyon yayınlarında eğitici programlar öne çıkarılmalıdır.


          12-Öğretmen yetiştiren kurumlar, Köy Enstitülerinin ruhuna uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır.


          13-İktidarlara göre değişmeyen kalıcı bir ulusal eğitim politikası oluşturulmalıdır.


          14-Eğitim ve öğretim, dini ve siyasi bir hale getirilip genç beyinler hedef ve araç haline dönüştürülmemeli, genç kuşaklarımıza endişe ve kaygıdan uzak, tarafsız bir eğitim sağlanmalıdır.


          15-Ortaöğretim Kurumları Ders Geçme Yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir.


          16-Devlet Hazinesinden Milli Eğitime ayrılan kaynak artırılmalıdır.


          17-Yeni müfredata uygun olarak hizmet içi eğitim programları yapılmalıdır.


          18-Hazırlanan ve dağıtılan kitapların gerçekten kaynak olabilmeleri için içerikleri zenginleştirilmelidir.


          19-Tüm eğitim-öğretim etkinliklerinde Atatürk İlke ve Devrimlerine önem ve ağırlık verilmelidir.


          20-Okullarda, velilerle iletişimi kuracak komisyonlar oluşturularak komisyon üyelerinin ev ziyaretleri yapmaları sağlanmalı; uzman kişilerin aileye ve öğrenciye desteği sağlanmalıdır.


          21-Okullarda şiddetin önlenebilmesine katkı sağlayacak şekilde, uzman kişiler gözetiminde , sorunlu çocuklarımız için yaz kampları düzenlenmeli ve burada özel eğitim verilmelidir.


          22-Okullar yalnızca derslik olmaktan çıkarılmalı; spor,  konferans, tiyatro faaliyetleri için çok amaçlı salonlar, kütüphaneler, müzik sınıfları, resim atölyeleri oluşturularak, fiziksel ve tinsel gelişime öncelik verilmelidir.


          23-Sanat ve spor ile ilgili dersler haftada en az iki saat olmalı; bu derslerin işlenebileceği ortamlar yaratılmalıdır.


          24-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin not ile değerlendirilmesine son verilmelidir.


          25-Öğretmenlerin kulüp çalışmaları ücretlendirilmelidir.


          26-Eğitim programları hazırlanırken ABD ve AB’nin telkinlerine göre değil, ulusumuzun talepleri gereksinimlerine göre hareket edilmelidir.


           27-SBS, OKS, ÖSS sınavları kaldırılmalı; onun yerine ilköğretimden itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönlendirme yapılmalı; Öğretmenler Kurulu Kararı ile ortaöğretim ve yükseköğretime yönlendirme yapılmalıdır.


           28-Ortaöğretimde ve yükseköğretimde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji derslerine önem ve ağırlık verilmelidir.


           Eğitim ve bilim sektörü, ulusumuzu yükseltecek, ülkemizi kalkındıracak, demokrasimizi kökleştirecek, laikliği, hoşgörüyü, toplumsal barış ve adaleti güçlendirecek en önemli sektördür. Bu sektörde çalışarak alın teri döken eğitim ve bilim işgörenlerinin insanca bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak, Hükümetimizin boynunun borcu olmalıdır.


 


               Mustafa AKSU                                                               Yüksel ADIBELLİ


   Genel Uluslar arası İlişkiler ve TİS Sekreteri                               Genel Başkan


           


            


 

 Kaynak :   Yazdır Tavsiye Et Yorum Yaz
 Kategori ¬ ÖZLÜK VE HUKUK

 Bu Haber 902 Kişi Tarafından Okundu.

Habere 0 Adet Yorum Yapılmış     Onay Bekleyen  0  Yorum Var
    
    
Sayfalar  1

Üyelerimizin Dikkatine

Üyelerimizin Dikkatine

KEY ÖDEMELERİ İÇİN DAVA AÇTIK

KEY ÖDEMELERİ İÇİN DAVA AÇTIK

2008 TİS TASLAĞI

2008 TİS TASLAĞI

2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ

2009 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZ

MEB YÖNETİCİ ATATMA GENELGESİ

Danıştay Yönetici Atama yönetmeliğini durdurdu

Kaymakamlıklarca verilen takdir belgeleri,duyurular

İşe gelmeme Eylemine Danıştay Kararı

İşe gelmeme Eylemine Danıştay Kararı

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

Öğretmenlerin Zorunlu Kurs Ücretleri Hakkında Dava Açtık

Öğretmenlerin Zorunlu Kurs Ücretleri Hakkında Dava Açtık

 Kategoriler
 Anasayfa
 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ
 HABERLER
 YÖNETİM
 ÖZLÜK VE HUKUK
 BASIN AÇIKLAMALARI
 RESİMLER
 BASINDA EĞİTİMİŞ
 DAYANIŞMA
 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
 ETKİNLİKLER
 LİNKLER
 YAZILAR
 Editör Girişi
 
 Editör Adı
 
 Şifre
 
 Güvenlik Kodu
 Güvenlik Kodu Onay
 
 Şifremi Unuttum
 Editörlük Başvurusu
En Yeni Haberler

 HABERLER...  Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

 BASIN AÇIKLAMALARI...  İsrailin vahşi saldırısını kınıyoruz

 HABERLER...  Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Okulların Elektriği Kesilemez

 BASINDA EĞİTİMİŞ...  Basında Antalya Eğitim İş

 ETKİNLİKLER...  YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAY VE PANELİ

 HABERLER...  DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Öğretmenevi bandrol ücretine yüzde 330 zam

 HABERLER...  Okullarda Ampul Dağıtımı

 HABERLER...  ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

 HABERLER...  Temsilciler Kurulu toplandı

 HABERLER...  Bayramınız Kutlu Olsun

 YÖNETİM...  İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Eğitim-İs Korkuteli Temsilciligi Yemeği

 YAZILAR...  Bir dershane öğretmeninin insanca yaşam çığlığı

 HABERLER...  MEB'den: Öğretmen ihtiyacını gizleyin

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Manavgat Temsilciliği

 ÖZLÜK VE HUKUK...  Ekders mücadelemiz

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Alanya Temsilciliği Yeni Yönetimi
En Popüler Haberler

 YÖNETİM... Yeni Yönetim Kurulumuz

 YÖNETİM...  YÖNETİM KURULLARIMIZ

 BASIN AÇIKLAMALARI... Basın açıklamamız ve basında çıkanlar

 HABERLER...  Eğitim Sen'den Eğitim İş'e katılımlar

 BASIN AÇIKLAMALARI... İLKSAN'DA NELER OLUYOR?

 HABERLER...  ‘Kadın Komisyonu’ kuruldu.

 BASINDA EĞİTİMİŞ... Basında Antalya Eğitim İş

 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ... EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ

 HABERLER...  'İstiklal Marşı okunmasın'

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Gazipaşa Temsilciliği kuruldu

 HABERLER... SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika

 ÖZLÜK VE HUKUK... Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

 ETKİNLİKLER... Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz

 ÖZLÜK VE HUKUK... Kredi Kartından Yapılan Kesintiler

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Alanya Temsilciliği kuruldu

 BASIN AÇIKLAMALARI... ANTKART’A DİKKAT

 ETKİNLİKLER... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık

 HABERLER... Atatürk ve Çocuk reklam filminde değişiklik

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Manavgat Temsilciliği

 HABERLER... MEB Personel Genel Müdüründen, skandal niteliğinde bir yazı

ADRES: Balbey Mah. 410 Sk.
            Necati Bey İş Merkezi Kat: 3
                (Merkez İşbankası Arkası)
                                     ANTALYA
© Copyright - 2006-2020 
EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ
Bu Site Ramazan AZITEPE
Tarafından Yapılmıştır.